“Η ελληνική ψηφίδα (ΕΣΔΑ) στο ευρωπαϊκό μωσαϊκό: εργαλείο παρέμβασης ή αυτόματος πιλότος;” Καραμεσίνη, & Κουζής (επιμ.) Πολιτική Απασχόλησης: πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, ΚΕΚΜΟΚΟΠ/ Gutenberg.

  • Sunday, 27 February 2005