"Χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία", με Λ. Λαμπριανίδη, στο Π. Γετίμης και Γ. Καυκαλάς (επιμ.) Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα, Αθήνα:Ζήτη, σελ. 47-64.

  • Monday, 27 January 2003