“Το Κοινωνικό Κράτος στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης” στο Μ. Ματσαγγάνης (επιμ.) Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα και Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς.

  • Saturday, 27 February 1999