"Αναδιάρθρωση και Προσαρμογή στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: εταιρικές στρατηγικές και θεσμικές εμπλοκές", στο Ε. Σεφερτζή (επιμελ) Καινοτομία, Αθήνα Gutenberg.

  • Wednesday, 27 May 1998