“Δικτύωση, Ευέλικτη Εξειδίκευση και Μικρές Επιχειρήσεις”, στο Αντωνάκης και Πιτέλης (επιμ.) Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Αθήνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ.

  • Tuesday, 27 January 1998